Sıkça Sorulan Sorular

 • Girişim hangi hedeflere yönelik çalışır?

  Girişim;

  • Plastik meselesini kamuoyu ve paydaşların gündemine getirme ve çözüme yönelik savunuculuk çalışmaları yürütme,
  • Girişimde yer alan şirketlerin plastik taahhütlerini düzenli olarak gözden geçirme, kaydedilen ilerlemeyi her yıl kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşma,
  • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ışığında, küresel ve ulusal sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile birlikte hareket etme, Girişim’de yer alan şirketlerin çalışmalarını destekleyecek araçlar geliştirme ve iyi uygulamaları yaygınlaştırma

  Çeşitli farkındalık/bilgilendirme/tecrübe paylaşımı programları yoluyla Girişim’de yer alan şirketlere destek olmahedeflerine yönelik faaliyetler gerçekleştirir.

 • Girişim’in faaliyet dönemi nedir?

  Girişim’in 1. Fazı 2020 – 2023 yıllarını kapsar. 2023 yılı sonunda etki analizi gerçekleştirilecek ve sonraki süreç için yol haritası kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 • Girişim’in yapısı nasıl oluşturulmuştur?

  Girişim, Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve TÜSİAD tarafından oluşturulmuş bir iş birliğidir. Girişim gönüllülük esası ile çalışmalarını sürdürür. Anılan 3 kurum Girişim kapsamındaki çalışmaların gerçekleştirilmesi için bir Yürütme Ekibi oluşturmuştur. Yürütme Ekibi altında ihtiyaç duyulan konularda Görev Gücü/Güçleri kurulabilir. Girişim’in diğer paydaşları taahhütlerini Girişim çatısı altında kamuoyu ile paylaşan özel sektör kuruluşlarıdır. Girişim plastik meselesine yönelik çalışan kamu, ulusal ve uluslararası sivil toplum, yerel yönetim ve akademi temsilcileri ile birlikte çalışabilir.

  Girişim’in çalışmalarına tavsiyeleri ile katkı sağlama amacıyla bir Danışma Kurulu da bulunur.

 • Girişim’in üstlendiği görevler nelerdir?

  Global Compact Türkiye, SKD Türkiye ve TÜSİAD oluşturdukları “Yürütme Ekibi” vasıtasıyla aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirir:

  • Plastik taahhütlerine yönelik çağrı yapılması ve çağrının dönemsel olarak tekrarlanması
  • Girişim’e katılan şirketlerin ve katkı sağlayan diğer paydaşların kamuoyuna duyurulması
  • Şirketlerin taahhütlerinin niteliklerinin incelenmesi ve onaylanması süreçlerinin yürütülmesi
  • Şirketlerin plastik taahhütlerinin yıllık raporlama formatı ve takviminin belirlenmesi
  • Yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması ve iletişiminin yapılması
  • Şirketlerin taahhüt belirleme ve gerçekleştirme süreçlerine katkı sağlayacak rehberlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bunun için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılması
  • Kamu, ulusal ve uluslararası sivil toplum, yerel yönetim ve akademi temsilcileri ile bilgi-deneyim paylaşımı yapılması
  • İlgili ulusal ve uluslararası paydaş ağlarında Girişim’in çalışmalarının ve iyi uygulamaların duyurulması
 • Girişim’in faaliyetleri nasıl finanse edilir?

  Girişim’in faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyduğu bütçe; kurucu 3 kurumun maddi ve ayni katkısı ve imzacı şirketler için her yıl belirlenen yıllık (2023 yılı için) 14.000 TL katılım paylarıyla karşılanmaktadır.

 • Girişim’i oluşturan 3 kurumun oluşumun içindeki rolleri nedir?

  Global Compact Türkiye;

  • Küresel deneyimi ve bilgi birikimini aktarır ve gerektiğinde uluslararası ağlardan uzman desteği sağlar,
  • Türkiye’de ortaya çıkan iyi uygulamaları bölgesel ve küresel ağlarda paylaşır,
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile içeriksel bağlantıyı sağlar, SKA bağlantılı oluşumlarda Girişim’in tanınması ve işbirlikleri kurulması için çalışır.

  SKD Türkiye;

  • Küresel ağlarla mevcut işbirlikleri ve teknik bilgi birikimi ile Girişim’in yapacağı faaliyetlerle ilgili teknik kapasite ve raporlama desteği verir,
  • Katılımcı şirketlerin taahhüt verme sürecinde irtibat noktasıdır,
  • İPG tarafından belirlenen zamanlamaya ve formata uygun olarak taahhütlerin toplanması, toplanan taahhütlere teknik uygunluk onayı verilmesi, taahhütlerin toplu olarak analiz edilmesi ve raporlanması süreçlerini yürütür,
  • İyi uygulamaların ortaya çıkması ve yaygınlaşması için çalışır,

  TÜSİAD;

  • Girişim’deki deneyimlerin plastik üzerine politika ve mevzuat oluşturma süreçlerine yansıtılması ve savunuculuk çalışmalarını yürütür,
  • İyi uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışır,
  • Girişim kapsamındaki çalışmaların TÜSİAD’ın bünyesindeki veya üyesi olduğu ulusal ve uluslararası oluşumlar ile ilişkisini kurar, çözümlerin ana akımlaşmasına katkı sağlar.
 • Girişim’e katılan özel sektör kuruluşlarından hangi taahhütlerde bulunmaları beklenmektedir?

  Şirketler taahhütlerini 31 Mart 2023 tarihinekadar tamamlanmak üzere belirleyecekler. Taahhütler, faaliyet alanlarına veya sektörün dinamiklerine göre farklılaşabilir. Şirketlerin taahhüt süreçlerine destek olmak için hazırlanan Plastik Taahhütleri Rehberi ve İPGTool, şirketlerin hangi alanlarda somut eylem taahhütleri verilebileceğine dair rehber niteliğinde çalışmalardır. İPG imzacısı şirketler taahhütlerini belirlerken bu iki kaynaktan ve de İPG Yürütme Ekibi’nden gerekli desteği alırlar.

 • Girişim kapsamında kamuoyu ile paylaşılacak taahhütlerin nitelikleri ne şekilde olacaktır?

  2023 yılında gerçekleştirilmek üzere şirketler tarafından belirlenecek taahhütlerin;

  • Niteliksel ve niceliksel,
  • Zaman bağımlı olması,
  • Ölçülebilir olması,
  • Yıl bazında raporlanabilir olması,
  • Şirketin faaliyetlerinin ve içinde bulunduğu sektörünün asgari gerekliliklerini ve etki alanını kapsaması beklenmektedir.
 • Özel sektör kuruluşlarının Girişim’de yer alarak elde edecekleri faydalar nedir?

  Plastik taahhütlerini Girişim çatısı altında kamuoyu ile paylaşan şirketler;

  • Meselenin çözümü misyonunu üstlenen öncü paydaşlar arasında yer alır,
  • Gerçekleştirilecek küresel ve ulusal savunuculuk ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlar,
  • Uluslararası ve ulusal uzman ağına ulaşır,
  • Hayata geçirdiği iyi uygulamalarıGirişim’in bağlantıda olduğu ağların desteğiyle yaygınlaştırır.

İş Dünyası Plastik Girişimi

İletişim

İPG hakkında daha fazla bilgiye yukarıdaki linklerden ulaşabilir ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.